Pass 1

A) Snatch

E 2:30 x 5-6 Set
3 Snatch
@75-80%

B) Backsquat

E 2:00-3:00 x 3-4 Set
8 Backsquat
@70-75%

Pass 2

A) Push/Pull

4 Set
10 Close Grip Bench Press @AHAP
3.2.1 Viktade Pullups (vila 5-10s mellan 3an, 2an och 1an, men samma vikt på alla)
Vila 1-2min mellan set

B) Gymnastik

5-6 Set
10 Strict Pullups
10-20m Handstand Walk

 

Pass 3

A) Clean

E 2:30 x 5-6 Set
3 Clean
@75-80%

B) Jerk

E 2:30 x 5-6 Set
3 Jerk
@75-80%